Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies Liever niet.

1. TOEPASSINGSGEBIED:

Huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die geplaatst zijn bij Snapsandbites hierna genoemd “de auteur”. Indien men een auteursrechtelijke prestaties en/of licenties bestelt, sluit men zich uitdrukkelijk aan bij deze algemene voorwaarden en ziet met af van zijn eigen of andere voorwaarden. Elke tegenstrijdige clausule aan huidige algemene voorwaarden zal niet tegenstelbaar zijn aan de auteur, tenzij hij hiermee schriftelijk heeft ingesteld.

2. BESTELLING :

Elke bestelling moet worden goedgekeurd door een door de klant ondertekende bestelbon of, ingeval van bestelling op afstand, door een e-mail waarin de klant zijn bestelling uitdrukkelijk aan de auteur bevestigt. Bij aanvaarding van de offerte of de bestelling erkent de klant een exemplaar van de algemene voorwaarden gekregen te hebben, ervan te hebben kennis genomen en ze te hebben aanvaard. Op de bestelbon is de prijs opgenomen, het te storten bedrag en de exploitaties die toegelaten zijn bij betaling. Elke offerte/bestelling ondertekend door de partijen of bevestigd per mail wordt als bestelbon aanzien. De offerte blijft een maand na verzending geldig.

3. LEVERING VAN DIGITALE BESTANDEN:

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de werken op een digitale drager geleverd. De levering aan de klant van de digitale bestanden kan op elke mogelijke elektronische manier gebeuren (via online netwerken, op verwijderbare dragers, ...). Wanneer de keuze van levering door de klant wordt opgelegd, kan een supplement worden aangerekend. De digitale bestanden zullen geleverd worden na volledige betaling van de factuur. De auteur beslist welke bestanden geleverd worden aan de klant. Deze laatste kan in geen geval eisen alle door de auteur gerealiseerde bestanden te verkrijgen, tenzij dit schriftelijk en voorafgaand zo werd afgesproken.

4. INTELLECTUELE EIGENDOM:

1. De exploitatie van de werken die het onderwerk van deze bestelling uitmaken, is onderworpen aan de bepalingen betreffende het auteursrecht (meer bepaald het Wetboek Economisch Recht, Boek XI) en is beperkt tot de beschrijving zoals op de bestelbon en de factuur werd opgenomen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoudt de auteur de intellectuele eigendom op zijn werken. De overdracht van een werk houdt niet in dat de auteursrechten op dat werk worden overgedragen. Elke exploitatie van de werken van de auteur die onderwerp zijn van de bestelling, kan zich pas voordoen bij schriftelijk akkoord van de auteur en met vermelding van zijn naam. Ingeval de originelen aan de klant worden geleverd, moeten deze altijd aan de auteur worden terugbezorgd. De klant kan van de geleverde documenten in geen geval een nieuw origineel of een kopie maken, van welke aard of op welke wijze dan ook, behoudens schriftelijke, uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de auteur. Alle dragers waarop de werken worden geleverd, blijven eigendom van de auteur tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 2. De klant is als enige verantwoordelijk mbt. het bekomen van toestemmingen van personen en objecten vertegenwoordigd in het werk, alsook van de teksten en legendes die de toegelaten exploitatie kunnen vergezellen. 3. De toestemming mbt. de reproductie en/of de mededeling aan het publiek vindt pas plaats na betaling van de overeengekomen prijs.

4. De bestelling wordt intuitu personae afgesloten. De rechten en/of de documenten die het onderwerp uitmaken van huidige bestelling, kunnen in geen enkel geval worden overgedragen aan derden, behoudens schriftelijke, uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de auteur. 5. De klant is gehouden te allen tijde de morele rechten van de auteur te respecteren. Meer bepaald, dient de klant de integriteit van de werken te respecteren, ze niet te vervormen of te verminken en trouw te blijven aan de originele kleuren ervan. De naam van de auteur dient duidelijk, volledig, ondubbelzinnig en bij elke exploitatie opgenomen te worden en wel op volgende wijze: « naam auteurs © sofam – jaartal ». 6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, blijven alle andere rechten (waaronder oa. de kabelrechten, reprografierechten, thuiskopie, openbaar leenrecht, enz.), inclusief het tentoonstellingsrecht, voorbehouden. 7. In geval aan de klant een exclusieve licentie wordt verleend, staat deze laatste toe dat de auteur de werken die het onderwerp van de bestelling uitmaken, kan blijven exploiteren met het oog op de promotie ervan (meer bepaald op zijn eigen website en in zijn portfolio) en dit met respect voor de afgebeelde personen en objecten. 8. De auteur verbindt zich ertoe de werken ter beschikking van de klant te houden gedurende een periode van 5 jaar na factuurdatum. De auteur kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden wanneer de bestanden ten gevolge van een informaticacrash verloren zouden gaan. 9. Elke exploitatie van het werk die niet uitdrukkelijk werd toegestaan, is verboden. Ingeval van een niet-toegestane exploitatie behoudt de auteur zich het recht voor de schadevergoedingen en interesten te vorderen conform de SOFAM-tarieven die kunnen gedownload worden op de website www.sofam.be : 200 % van het basisrecht ingeval van gebruik zonder voorafgaande toestemming ; 100 % van het basisrecht ingeval van gebruik zonder vermelding van de naam; 200% van het basisrecht ingeval van bewerking van het werk zonder voorafgaande toestemming van de auteur of ingeval van schending van de integriteit van het werk.

5. BETALING :

1. Alle prijzen worden in euro aangeduid, BTW niet inbegrepen. 2. Elke verhoging van de BTW of elke nieuwe belasting die opgelegd zou worden tussen het plaatsen van de bestelling en het uitvoeren van de prestatie komt ten laste van de klant. 3. De factuur is betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum op het rekeningnummer zoals op de voorkant van de factuur vermeld staat, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. De vervaldag geldt als ingebrekestelling. Elke onbetaalde factuur wordt van rechtswege verhoogd met de wettelijke interest en met een forfaitaire verhoging ad 15 % van het factuurbedrag met een minimum van 75,00 euro. Deze verhoging staat los van de schadeloosstelling wegens schending van de auteursrechten en gerechtskosten. Elke herinnering verstuurd aan de klant kan worden gefactureerd aan 10,00 euro per zending, onder voorbehoud van eventuele gerechtsdeurwaarderkosten die eveneens ten laste van de klant komen.

6. LEVERINGSTERMIJN :

In geval geen enkele leveringstermijn werd bedongen, verbindt de auteur er zich toe de bestelling binnen een redelijke termijn en conform de marktpraktijken te leveren. Indien de klant vraagt de leveringstermijn in te korten, behoudt de auteur zich het recht voor het initiële bedrag te verhogen.

7. ANNULERING :

In geval de bestelling wordt geannuleerd, zal een schadevergoeding verschuldigd zijn, tenzij een wachttijd van 14 dagen van toepassing is, zoals voorzien werd voor contracten op afstand conform artikel 47 van de wet van 6 april 2010. De schadevergoeding zal worden berekend op het overeengekomen bedrag met een forfaitair minimum van 15%. 8. KLACHTEN : Klachten mbt. de factuur dienen binnen de 7 dagen te rekenen vanaf de ontvangst van de factuur per e-mail overgemaakt te worden en de dag zelf bevestigd per aangetekend schrijven gericht aan het adres zoals op de voorkant van de factuur vermeld staat. Bij gebrek hieraan wordt de factuur geacht te zijn aanvaard. De klant erkent dat de werken niet kunnen worden geweigerd obv. verschillende smaken of esthetische criteria. Indien een bepaling van huidige algemene voorwaarden in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, zal dit in geen geval de nietigheid van de andere bepalingen tot gevolg kunnen hebben. De ongeldige clausule zal in dat geval worden vervangen door een clausule die er zo dicht mogelijk tegen aanleunt. 9. TERRITORIALE BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT : Huidige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van betwisting mbt. de uitvoering of interpretatie van deze algemene voorwaarden en/of de inhoud van de bestelbon en de factuur zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd, tenzij de auteur, als eisende partij, er de voorkeur aan heeft zijn geschil voor elke andere rechtbank te brengen.

Snapsandbites 1-181017

Algemene voorwaarden